کارگاه آموزشی: تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS روز شنبه، 12 آذر، 1401 لغایت شنبه، 19 آذر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: نرم افزار

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

برگزاری  به صورت آنلاین می باشد.

درج در سایت: 1 آذر 1401 - تعداد مشاهده 336 بار