دوفصلنامه علمی حقوق پویا

Dynamic rights

اغاز هر نشریه علمی- پژوهشی بسان طلوعی نوین در عرصه آگاهی و دانش است به ویژه در زمینه علوم انسانی, اجتماعی و رفتاری مانند حقوق و غیره که جایگاه چلش های بزرگ و تعیین کننده است.

دوفصلنامه علمی حقوق پویا توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در حوزه مرتبط با حقوق منتشر می شود.

مقالات این نشریه به زبان فارسی می باشد.