مقالات دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی، دوره 2، شماره 3