مقالات مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز، دوره 2، شماره 1