مقالات مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز، دوره 1، شماره 4