دوره آموزشی: دوره آموزشی آشنایی با قوس الکتریکی، تشریح راهکارهای حفاظت در برابر خطرات آن

دوره آموزشی آشنایی با قوس الکتریکی، تشریح راهکارهای حفاظت در برابر خطرات آن روز سه شنبه، 26 مهر، 1401 لغایت چهارشنبه، 27 مهر، 1401 توسط مجتمع مس شهربابک در شهر شهر بابک استان کرمان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی

برگزار کننده: مجتمع مس شهربابک

الزامات آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار الزامات استاندارد NFPA ۷۰E

درج در سایت: 15 مهر 1401 - تعداد مشاهده 120 بار