مقالات فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی، دوره 3، شماره 8