مقالات دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، دوره 4، شماره 1