مقالات فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی، دوره 5، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 9 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 65