مقالات مجله آفات و بیماریهای گیاهی، دوره 82، شماره 1