تدوین برنامه مراقبت سلامت باروری مادران جایگزین: یک مطالعه ترکیبی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 702

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIDWIFE01_170

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: بارداری جایگزین یک راه حل فرزنددار شدن برای زوجین نابارور است. ماهیت منحصر بفرد این بارداری باعث شده مادران جایگزین با چالش های متعددی در ابعاد مختلف سلامت باروری روبرو گردند. این مطالعه با هدف تدوین برنامه مراقبت از سلامت باروری مادران جایگزین با توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی ایران انجام گرفت. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی سه مرحله ای بود. ابتدا طی یک مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوی، نیازهای سلامت باروری مادران جایگزین از دیدگاه 28 مشارکت کننده (مادران جایگزین مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر اصفهان و ارائه دهندگان مراقبت و سیاستگزاران) تبیین گردید. سپس بر اساس نتایج مطالعه کیفی و مرور متون، پیش نویس برنامه مراقبتی طراحی گردید. در مرحله سوم، مناسبت هر یک از مراقبت های پیشنهادی با تکنیک دلفی توسط متخصصین بهداشت باروری، زنان و زایمان، روانشناس و روانپزشک طی دو راند ارزیابی و تایید گردید و برنامه معتبر مراقبت سلامت باروری مادر جایگزین تدوین گردید. نتایج: با تحلیل نتایج:ی مطالعه کیفی، نیازهای سلامت باروری مادران جایگزین در 5 طبقه اصلی خلاصه گردید. پس از طراحی پیش نویس برنامه مراقبتی، توسط تکنیک دلفی 2 مرحله ای توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برنامه در 4 بخش شامل: مراقبت ها وآموزش های قبل از بارداری، مراقبت ها و آموزش های حوالی انتقال جنین، مراقبت ها و آموزش های دوران بارداری، مراقبت ها و آموزش های حین و بعد از زایمان تدوین گردید. نتیجه گیری: مادران جایگزین با چالش های متعدد سلامت و حقوق باروری روبرو هستند و نیاز به مراقبت های اختصاصی نظیر مشاوره حقوقی، باروری و روان شناختی دارند مانند پیشنهاد مراقبت برای دغدغه های دلبستگی به جنین و نوزاد، چالش های توقف شیردهی، تصمیم گیری برای زایمان، آشفتگی های سلامت روان به ویژه در بعد از زایمان و برنامه باروری سالم خانواده و ... لذا اجرای برنامه مراقبت سلامت باروری تدوین شده تا حدود زیادی به حفظ و ارتقاء سلامت این مادران کمک نماید.

نویسندگان

شهناز کهن

دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مرجان گلی

استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

زینب حیدری

استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زیبا فرج زادگان

استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران