ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار درباره ی مصرف مکمل ها (اسید فولیک، آهن، روی و کلسیم) در دوران بارداری.

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

521

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZMS-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: به طور کلی اعتقاد بر این است که در دوران بارداری، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و مناسب برای اطمینان ازمصرف انرژی کافی برای رشد جنین بدون این که آسیبی به بافت های مادر برسد، لازم است تا مادر بتواند سلامت خود و جنین را حفظ کند. زنی که قبل از بارداری به خوبی تغذیه شده است، دوران بارداری خود را با ذخیره ی مواد مغذی آغاز میکند، نیازهای جنین را می تواند بدون تاثیر بر سلامتی اش برآورده سازد. هدف از مطالعه ی حاضر، ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار دربارهی مصرف مکملها در دوران بارداری بود. شیوه ی مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 انجام شد. تعداد 280زن باردار که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، از بین کسانی که به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زابل مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی چهار بخشی جمع آوری شد. یافته ها: میانگین سنی زنان باردار 26/1 5/6 سال بود. آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد مصرف مکمل در سطح متوسط به ترتیب 82/3)، 88/8 و 83/8 درصد) بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین آگاهی و نگرش زنان باردار در مورد مصرف مکملها در دوره های بارداری، رابطه ی آماری معنیداری وجود دارد .(p value < 0/05) نتیجه گیری: یافته های نشان دادند که آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار، در سطح متوسط بوده است. بنابراین در دوران بارداری نیاز به آموزش در مورد آگاهی و عملکرد در مورد استفاده از مکملها وجود دارد.

نویسندگان

فهیمهخوشابی
فهیمه خوشابی

گروه تغذیه، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل ایران

فرزانهمهردادی
فرزانه مهردادی

کمیته ی تحقیقات دانشجویی، گروه تغذیه، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل ایران

محمدرضاشادان
محمدرضا شادان

مرکز تحقیقات ایمنولوژی بالینی، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران