تاثیر تمرین هوازی و مکمل ویتامین D بر مقدار D (OH) 25 سرم، شاخص های خطر سندرم متابولیک و عملکرد حافظه ی زنان میانسال

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZANKO-20-65_001

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین هوازی و مکمل ویتامین بر مقدارویتامین خون، شاخصهای خطر سندرم متابولیک و حافظه در زنان سندرم متابولیک بود.مواد و روشکار: در این مطالعه ی نیمه تجربی، 40 زن داوطلب با سندرم متابولیک 65-40) ساله) به طور تصادفی در چهار گروه تمرین و ویتامین (توام)، تمرین و دارونما، ویتامین D و کنترل تقسیم شدند.گروه های تمرین به مدت هشت هفته در برنامه ی تمرین هوازی (راه رفتن و دویدن به صورت سه جلسه در هفته، 60 دقیقه هر جلسه و با شدت 60 تا 50 درصد از حداکثر ضربان قلب) شرکت کردند. قرصهای ویتامین D (با دوز 50000 واحد) یا دارونما (حاوی پارافین)، یک بار در هفته در قالب دوسوکور مصرف شدند. در مراحل پیش آزمون و پایان تمرین، آزمونهای عملکرد حافظهی کوتاهمدت و میان مدت، سنجش فشارخون و خون گیری (برای اندازهگیری مقدار سطح سرمی -25 هیدروکسی ویتامین دی، گلوکز، تری گلیسیرید و لیپوپروتیین پرچگال) انجام شدند. داده ها توسط تحلیل واریانس عاملی((2×2 اندازهگیری مکرر، آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.یافته ها: هر سه مداخله باعث کاهش مقدار تری گلیسیرید و وخامت کلی خطر متابولیک (امتیاز (] و همچنین افزایش لیپوپروتیین پرچگال پلاسما و بهبود عملکرد حافظه کوتاه مدت و میان مدت شدند، ولی دور کمر، فشار میانگین سرخرگی و قند خون فقط در گروه های توام و تمرین کاهش یافتند .(3<0/05) مقدار سطح سرمی -25 هیدروکسی ویتامین دی فقط در گروه های مصرف ویتامین افزایش یافت .(3<0/05) در طول مداخله، مقدار تغییرات قند خون، دور کمر و حافظه های کوتاهمدت و میان مدت گروه توام بیشتر از گروه ویتامین بود .(3<0/05)نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف مکملی ویتامین D در بیماران سندرم متابولیک که مستعد کمبود آن هستند؛ میتواند آثار مفید تمرین بدنی بر کنترل متابولیک و حافظه را پر رنگتر کند، ولی برای افزایش مقدار ویتامین D خون در این بیماران، مصرف مکملی آن ضروری است.

نویسندگان

الهام عباسی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

افشین رهبرقاضی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

کریم آزالی علمداری

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

کریم صالح زاده

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.