نقش یادمان های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SDSCB-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر، مطالعه یادمان های شهدا و نقش آن بر افزایش و تقویت اعتقادات دینی در جامعه است. فرضیه وسوال این تحقیق چگونگی تاثیرگذاری یادمان های شهدا در افزایش اعتقادات دینی می باشد. از اینرو در این تحقیق،از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن، کلیه افراد مراجعه کننده به یادمان شهداء می باشند که به کمکنمونه گیری تصادفی ساده، 443 آزمودنی برای نمونه انتخاب شده است. این تحقیق به مطالعه چهار یادمان پرداختهاست. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی محتوایی آن با استفاده از دیدگاهکارشناسان و روایی سازه ای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تایید رسیده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد که متغیر یادمان شهداء در مجموع توانسته است، 83 % از رفتارهای ناشی از متغیر اعتقادات را پیش بینی کرده ویا واریانس آنها را تبیین نماید. بر اساس نتایج مبتنی بر اثبات نقش یادمان های شهداء در ارتقاء اعتقادات و ابعاد آن درجامعه، به این نتیجه می رسیم که بعد اعتقادی ادبیات پژوهش با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بالای پژوهش درتایید روابط مدل مفهومی پژوهش و تاثیر یادمان شهداء بر متغیر وابسته، به درستی انتخاب شده است. یافته هایپژوهش حاضر نشان می دهد که حضور در یادمان ها، شرکت در یادواره، مطالعه وصیت نامه ها، ارتباط با یادمان هایشهدا به ویژه در شهرهای بزرگ، منجر به تقویت مولفه های خداباوری از قبیل امیدواری به فضل خدا، احساسنزدیک تر شدن به خدا، حس بندگی بیشتر و تقویت مولفه های ایمان به غیب از قبیل انس بیشتر با قرآن، تقویت باور بهامدادهای الهی، مستحکم تر شدن پیوند قلبی با اهل بیت و در نهایت منجر به تقویت مولفه های آخرت گرایی از قبیلتوجه بیشتر به آخرت و روز قیامت، افزایش عشق به لقای الهی در جامعه و به ویژه در بین جوان ها و احساس شرم نسبت به گناهان می شود بنابراین، به منظور اعتقادی کردن فضای جامعه و پر کردن اوقات فراغت و همچنین دوری ازبرنامه های غفلت زا و مادی گرا، باید تمام توان خود را به کار بست تا با تقویت برنامه های مذهبی در یادمان های شهداءو تامین منابع مادی و معنوی آن، فضای عمومی جامعه آکنده از فضای اعتقادی و عطر حضور شهداء شود.

نویسندگان

خدایار ابراهیمی

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

موسی نورا

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی