مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-6-1_002

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: تسلط پرستار بر داروهای ترالی و کاربرد مشخص هر کدام از آن ها فاکتور حیاتی در موفقیت احیای بیماران می باشد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری پرستاراناز داروهای ترالی اورژانس بیمارستا نهای منتخب نظامی می باشد.مواد و رو شها: مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال 1397 در دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح انجام گرفت. حجم نمونهشامل 32 نفر گروه بازی و 32 نفر گروه سخنرانی بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای شامل30 سوال تعین میزان آگاهی پرستاران از طبقه اول داروهای ترالی بود؛ که ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد.آموزش گروه سخنرانی طی دو جلسه 45 دقیقه ای با فاصله یک هفته از هم به صورت نظری تدوین شد. شرکت کنندگاندر گروه بازی، به گروه های 4 نفره تقسیم شدند و آموزش در قالب بازی طراحی شده طی دو جلسه 45 دقیقه ای با فاصلهدو هفته اجرا شد. بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پس آزمون برای هر دو گروه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش های آماری فیشر، ت ی زوجی و تی مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که روش های بازی و سخنرانی بعد از مداخله با سطح معناداری 05 / P< 0 بر یادگیری و یادآوریپرستاران از داروهایی ترالی اورژانس موثر است. نتایج آماری یک ماه پس از مداخله نشان داد که هر دو روش مورد نظربر یادگیری و یادآوری پرستاران موثر است و بیشترین تاثیر را روش بازی بر پرستاران گذاشته است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آموزش از طریق بازی، پرستاران باید با روش های نوین آموزشی آشنا شدهو هم با بهره گیری از روش های جذاب تر و کاربرد یتر جهت بهبود کیفیت یادگیری و یادآوری آموزه های قدم بردارند.

نویسندگان

فرهاد امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

سیدامیرحسین پیشگویی

دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

شهلا علیاری

دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

هنگامه حبیبی

کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران