بررسی اثر چای سبز بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی، پارامترهای التهابی و آنتی اکسیدانی بیماران با نارسایی عروق کرونر قلب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-13-3_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: نارسایی عروق کرونر قلب از علل مرگ و میر و ناتوانیاست. این مطالعه با هدف تعیین اثر این نوشیدنی بر فاکتورهای بیوشیمیایی، التهابی و آنتی اکسیدانی دربیماران با گرفتگی عروق کرونر اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه کار آزمایی بالینی در شهرستان رفسنجان در جنوب شرقی ایران ازمهرماه 1395 الی فروردین 1396 انجام گرفت. 72 بیمار با گرفتگی عروق کرونر در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. به گروه مداخله روزانه 4 عدد چای سبز کیسه ای به مدت 8 هفته داده شد و ارزیابی های آنتروپومتری، بیوشمیایی، آنتی اکسیدانی ،فشار خون، قبل و بعداز مداخله دردو گروه انجام گرفت. آنتی اکسیدان های دریافتی و تغییر رژیم غذایی در طول مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: میانگین و انحراف معیار سن و وزن بیماران در گروه مورد به ترتیب 60/78±11/78 سال و 73/03±11/62 کیلوگرم و در گروه کنترل 62/6±10/8 سال و 12/2±74/03 بود. دو گروه از لحاظ سن، جنس و BMIجور شدند. سطح تحصیلات،سابقه بیماری قلبی، سوء مصرف مواد، سیگار و دریافت آنتی اکسیدان های غذایی دردو گروه اختلاف معنی داری نداشت. مصرف چای سبز در گروه مداخله باعث کاهش معنی داری دروزن، شاخص توده بدنی و دور کمر، تری گلیسیرید، MDA، اینترلوکین -6، قند خون ناشتا و فشار خون گردید P<0.05 میانگین HDLو TAC نسبت به قبل از مداخله به طور معناداری افزایش یافت. P<0.05 نتیجه گیری: چای سبز به مدت 8 هفته در بیماران عروق کرونر اثرات مفیدی در کاهش وزن و BMI ودور کمر داردوهمچنین باعث اصلاح پروفایل لیپیدی، پارامترهای آنتی اکسیدانی و کاهش فشار خون سیستولیک ودیاستولیک بیماران می شود.

نویسندگان

شهاب اسدی

گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران

امیر منصورعلوی

گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران

علی اسماعیلی ندیمی

گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ایران

محمود شیخ فتح الهی

گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ایران