اثربخشی آموزش اخلاق خویشتن داری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 536

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-14-2_007

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه: یکی از شرایطی که برای ایجاد و حفظ رابطه اجتماعی رضایت بخش لازم است، توانایی تنظیم و ک نترل رفتار فرد به طرفی است که نیازها و احساسات دیگران را درنظر بگیرد و به هنگام خشم بتواند به کسی آسیب نرساند و خود را کنترل کند، که به آن خویشتن داری می گویند. هدف کلی این پژوهش عبارت بود از تعیین اثربخشی آموزش اخلاق خویشتن داری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه دو شهر یزد. روش: روش پژوهش، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامععه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوره ی اول آموزش و پرورش شهر یزد در سال تحصیلی 96-95 تشکیل می دادند. تعداد 30 نفر از این دانش آموزان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ نمرات همه ابعاد پرخاشگری (فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت) دارای تفاوت معنی داری بودند و آموزش اخلاق خویشتن داری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تاثیرگذار بوده است. نتیجه گیری: در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به میزان شیوع بالای پرخاشگری در میان دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه که در سن نوجوانی به سر می برند، آموزش اخلاق خویشتن داری می تواند راه کار مداخله ای مناسبی برای کاهش پرخاشگری آنان باشد.

نویسندگان

محسن شاکری

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه یزد

کاظم برزگربفرویی

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه یزد

علیرضا محمدی

گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد