ژیوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپهای گوگرد در کانی سازی طلای نوع برش هیدروترمالی، منطقه خونیک، استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-3_007

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

منطقه اکتشافی خونیک در 106 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. کانی سازی خونیک از نوع طلای مرتبط با برش هیدروترمالی است. این کانیسازی در ارتباط با توده های نیمه عمیق گرانیتوییدی به سن 38/4 میلیون سال است. زونهای دگرسانی رخنمونیافته در این منطقه در ارتباط با توده های نیمه عمیق هستند و شامل دگرسانیهای پروپیلیتیک، آرژیلیک، برش هیدروترمال و کربناته است. کانیسازی در بخش مرکزی منطقه و بهصورت پراکنده، رگچه ای و برش هیدروترمالی رخنمون دارد و در ارتباط با توده های نیمه عمیق ایوسن است. بخش مهمی از کانیسازی در زون برش هیدروترمالی قرار دارد. بر اساس داده های ژیوشیمی برداشتشده از گمانه های حفاری، میزان عنصر طلا از 300 تا 4280 میلیگرم بر تن تغییر میکند و بیشترین میزان پراکندگی آن با توده های نیمه عمیق به شدت دگرسان شده با کوارتز+سریسیت+پیریت±تورمالین و زون برش هیدروترمالی انطباق دارد. برش هیدروترمالی بهطور کلی از نوع موزاییکی تا رابل است. بر اساس کانی شناسی سیمان نیز دو نوع برش با سیمان کربناتی و سیمان کربنات-کوارتز مشاهده شد. دماسنجی بر روی سیالات درگیر اولیه دوفازی (L+V) موجود در سیمان زون برشی بیانگر تشکیل این نوع کانیسازی در دمای حدود 300 تا 430 درجه سانتیگراد از سیالی با شوری متوسط 2) تا 12 درصد وزنی معادل نمک طعام) است. مقدار متوسط δ34S برای قطعات و سیمان برش هیدروترمالی به ترتیب – 2/4 و 0/9 ‰ است که نشاندهنده منشایی ماگمایی برای گوگرد در مرحله قبل و بعد از برشی شدن است.

نویسندگان

سمیه سمیعی

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران . گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

مجید قادری

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

صدیقه زیرجانی زاده

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران