تبیین تجارب حل تعارض ارزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان،یک مطالعه کیفی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DSME-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: ارزشهای افراد که جهت دهنده ترجیحات و رفتار ایشان می باشد، یکسان نیستند؛ و همین امر میتواند منجر به عدم توافق و زمینهساز تعارض ارزشی شود.پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه حل تعارضات ارزشی و نحوه رویارویی با تعارضات ارزشی درمدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بدلیل نقش کلیدی و الگو بودن آنان انجام گرفت.روش ها: در این مطالعه کیفی، با روش نمونه گیری هدفمند وسپس گلوله برفی با 11 نفر از مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تا اشباع داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند انجام وسپس متن مصاحبه ها به روش تحلیل محتوای گراهامن 2004 تحلیل گردید.یافته ها: مشارکت کنندگان پژوهش شش نفر مرد و پنج نفر زن با مدرک فوق تخصص، تخصص، دکتری و کارشناسی ارشد با سابقه کاری سه و نیم سال الی 29 سال بودند. مدل نهایی حاصل از تجربه حل تعارضات ارزشی در قالب 5 تم و طبقه اصلی : -1مولفه های تجارب تعارضات ارزشی سازمانی -2 مولفه های تجربه تعارضات ارزشی با فراگیران -3 رتبه بندی ای از ارزشها در مدرسان -4مولفه های نوع تعارضات ارزشی و -5 سبکهای حل تعارض ارزشی بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، مولفه ها وسبکهای به کار برده شده درجهت حل تعارضات ارزشی که توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تجربه شده است میتواند به عنوان یک الگو جهت آموزش و توانمندسازی اساتید و همچنین اتخاذ راهبردهای کارآ در برخورد با تعارضات ارزشی و مدیریت این تعارضات در محیط های آموزشی مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه ها:

تعارضات ارزشی ، تجربه حل تعارضات ارزشی ، تعارض(روانشناسی) ، مدرس.

نویسندگان

مریم اکبری لاکه

گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران.

شهرام یزدانی

گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران.

اعظم مدیحی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران

لیلا افشار

گروه اخلاق پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران.