بررسی رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با سیستم اطلاعات مدیریت در شهرداری شهرکرد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_049

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با سیستم اطلاعات مدیریت در شهرداری شهرکرد انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق بالغبر 220 نفر از کارکنان شعب شهرداری شهرکرد انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی میباشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی (تحلیلی) محسوب میشود . به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزهای از روشهای تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. و ابزار گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه (1989) و ساختار سازمانی رابینز (1989) و پرسشنامه محقق ساخته سیستمهای اطلاعات مدیریت استفاده شده است. که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ، SPSS و با استفاده از مدل یابی انجام شد. که نتایج تحقیق به شرح زیر میباشد. فرهنگ سازمانی به میزان 0/54 و ساختار سازمانی به میزان 0/47 بر سیستم اطلاعات مدیریت تاثیرگذار بوده است. و از خرده مولفه های فرهنگ سازمانی ابهام گریزی با ضریب 0/75 و فردگرایی به میزان -0/21 توانسته اند سیستم اطلاعات مدیریت را پیشبینی نماید و از خرده مولفه های ساختار سازمانی رسمیت به میزان 0/95، تمرکز 0/33 و پیچیدگی به صورت معکوس به میزان 0/83 توانسته اند سیستم اطلاعات مدیریت را پیشبینی نمایند.

نویسندگان

مرتضی رئیسی

فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران.