بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مصرف کننده سبز (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات استان خوزستان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_027

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مصرف کننده سبز (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات ا ستان خوز ستان) بوده ا ست. این تحقیق به روش تو صیفی– پیمایشی، انجام گرفته ا ست. جامعه آماری این پژوهش مشتریان، بانک صادرات شهر استان خوزستان به تعداد 385 نفر بوده است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات استنباطی از ابزار پرسشنامه استاندارد که میزان روایی آن با تایید اساتید مجرب و متخصصین بانکی، و همچنین میزان پایایی پرسشنامه با ا ستفاده از ضریب الفای کرونباخ سنجیده شد که این مقدار برابر 0/92 محا سبه شده ا ست و پرسشنامه 42 سوالی در میان جامعه هدف توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مشتریان، موئلفه های مسئولیت اجتماعی (مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت بشردو ستانه) بر رفتار مصرف کننده سبز بانک صادرات استان خوزستان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریدون امیدی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت بازاریابی، واحد بین الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر،ایران

غلام رضا محتشم زاده

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت بازاریابی، واحد بین الملل خلیج فارس خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران