CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ردیابی جایگاه های کنترل کننده ی صفات کمی (QTL) برای صفات وزن تولد و از شیرگیری در گوسفند قزل

عنوان مقاله: ردیابی جایگاه های کنترل کننده ی صفات کمی (QTL) برای صفات وزن تولد و از شیرگیری در گوسفند قزل
شناسه ملی مقاله: ICSDA04_0942
منتشر شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی باقری - دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام، دانشگاه تبریز
آرش جوانمرد - استاد یار گروه علوم دامی، دانشکده دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تبریز
صادق علیجانی - دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تبریز
جلیل شجاع - استادگروه علوم دامی، دانشکده دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
هدف از مطالعه ی حاضر مکانیابی جایگاه های کنترل کننده ی صفات کمی بود. برای انجام این پژوهش، طبق طرح آزمایشی خانواده یخواهر- برادر ناتنی، 52 نتاج از دو خانواده ی ناتنی گوسفندان قزل ایستگاه تحقیقاتی پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قزل میاندوآب خونگیریبه عمل آمد. برای تعیین ژنوتیپ جایگاه های مستقر در کروموزوم یک از میکروساتلایت استفاده شد. فاصله ی نشانگرها در روی نقشه یکروموزومی بین 5 تا حداکثر 40 سانتی مورگان بود. استخراج DNA با استفاده از روشهای متداول از خون کامل صورت گرفت و برایتکثیر جایگاه های میکروساتلایت از برنامه ی Touchdown PCR و ژل متافور آگارز 6 درصد استفاده شد. آمار توصیفی برای صفات وزنتولد و رشد و شاخص های مولکولی برای هر جایگاه میکروساتلایت با استفاده از نرم افزار POPGENE محاسبه شد. پس از اتمام تعیینژنوتیپ، سه فایل نقشه ی کروموزومی، ژنوتیپ و رکوردهای فنوتیپی طبق فرمت نرم افزار تحت وب GridQTL تنظیم شد. نتایج آمارتوصیفی مورد بررسی وجود واریانس مناسبی را در سطح صفات نشان داد، از لحاظ مطلوبیت نشانگرهای مورد بررسی، پلی مورفیسممتوسط به بالا، هتروزیگوتی و تعداد آل مشاهده شده ی مناسبی را نشان دادند. در خانواده ی اول، QTL معنی داری برای صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در انتهای کروموزوم یک در موقعیت مکانی 654 و 624 سانتی مورگانی نزدیک دو جایگاه میکروساتلایتمجاور CSSM019 و CSSM032 مکانیابی شد که تاثیر معنی داری را داشت (P<0.01).

کلمات کلیدی:
نشانگرهای ریز ماهواره، مکان یابی QTL، طرح خواهر برادر ناتنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/972843/