CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه ی بین رعایت استانداردهای اصول بسته بندی ابزار و ست های جراحی با ویژگی های دموگرافیک و طول دوره آموزش پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلان

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی بین رعایت استانداردهای اصول بسته بندی ابزار و ست های جراحی با ویژگی های دموگرافیک و طول دوره آموزش پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلان
شناسه (COI) مقاله: ARCIORSMED02_288
منتشر شده در دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین صراف - دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
افسانه عسکرخواه - دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
صدیقه حنانی - عضو هیات علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
لیلا ساداتی - عضو هیات علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
پریسا علینژاد - کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
سیده بتول شیردل - کارشناس، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد، رشت، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه:فرایند استریلیزاسیون بمعنای از بین بردن هر گونه موجود زنده بالاخص اسپور از روی سطوح تجهیزات است و شامل مراحل مختلفی از قبیل آلودگی زدایی و ضدعفونی، بسته بندی و استریل می باشد. از آنجایی که چگونگی بسته بندی نیز به استریلیزاسیون موثر می انجامد و عدم عملکرد صحیح این واحد در هر یک از مراحل می تواند عملکرد اکثر بخش ها بالاخص قلب بیمارستان (اتاق عمل) را تحت الشعاع قرار دهد و باتوجه به مغفول ماندن این واحد از دیدگاه مسئولین مطالعه ای با هدف بررسی رابطه ی بین رعایت استانداردهای اصول بسته بندی ابزار و ست های جراحی با ویژگی های دموگرافیک , طول دوره آموزش پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلان انجام شد.مواد و روش ها:این پژوهش از نوع مقطعی تحلیلی است. جامعه ی مورد پژوهش، پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلاندر سال 1397بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری با استفاده از روش ارزیابی 360 درجه انجام و عملکرد هر 30پرسنل شاغل در 6 بیمارستان تعیین گردید چک لیست از طریق مطالعات علمی و منابع مختلف در راستای جمع آوری استانداردهای مربوط به مراکز استریلیزاسیون و ارزیابی عملکرد پرسنل تهیه گردید وسپس روایی آن توسط متخصصان رشته مورد تایید قرار گرفت. اعتبار چک لیست 15سوالی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/93 محاسبه و نرمالیته داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. جهت داده های نرمال از آزمون تی تست و واریانس یکطرفه و جهت داده ای غیرنرمال از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. جهت بررسی رابطه بین رعایت استانداردهای بسته بندی با متغیرهای کیفی از ضریب همبستگی کندال و پیرسون استفاده و داده های آماری توسط نرم افزار SPSSنسخه 22بررسی گردید.یافته ها:نتایج نشان داد که بین عمل بسته بندی با سن افراد ارتباط معنی داری وجود دارد بدین اینصورت که با افزایش سن میزان رعایت استاندارد عمل بسته بندی کاهش یافته است. (P=0.04)اما با سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری وجود ندارد. از بین پرسنل شاغل در واحد حدود 60 درصد(16نفر) آنها دوره های آموزشی را گذرانده و از این تعداد اکثریت 46.7 درصد(18نفر) این دور ه ها را در فواصل منظم شرکت کرده اند. نحو ه ی بسته بندی افرادی که این دوره ها را شرکت کرده اند بهتر از کسانی بود که این دور ه ها را بدون ترتیب خاص شرکت میکردند. (p=0.01)نتیجه گیری:بررسی یافته های این پژوهش حاکی از این امر است بکارگیری نیروهای جوان بهراه برگزاری دوره های آموزشی در فواصل منظم با استفاده از یک سیستم نظارتی مستمر برای ارتقای هر چه بیشتر استانداردهای عملکردی بالاخص نحوه ی بسته بندی که نیازمند دقت و توجه بوده و عدم صحت آن منجر به شکست کل فرایند و افزایش نرخ عفونت های بیمارستانی است توصیه می گردد.

کلمات کلیدی:
استریلیزاسیون، کنترل عفونت،استاندارد، بسته بندی و پکینگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/971415/