بررسی روند توسعه زیر نظام های آموزش عالی و ارائه راهبردهای سیاستی برای توسعه مطلوب آنها (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی )

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

323

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEOCONF01_003

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

چکیده مقاله:

دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1361با هدف کمک به اجرای عدالت آموزش و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و علمی در ایران تاسیس گردید که تاکنون چالش های بسیاری را پشت سرگذاشته است، از اینرو در این مقاله که برگرفته از پژوهشی کاربردی است به واکاوی روند رشد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی مورد هدف پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه مراکز دانش گاه آزاد کشور ایران در بازه زمانی 1391 الی1397 است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ متوسط نرخ رشد سالانه تعداد مراکز و تعداد دانشجویان به ترتیب 0/01 - و 0/03 -درصد بوده است. در مقاطع و گروه های عمده تحصیلی بررسی های موجود نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کاردانی و کارشناسی روندکاهشی و در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی روند افزایشی داشته است. این بدان معنی است که دانشگاه آزاد تا حد زیادی از اهداف خود که همانا تحت پوشش قراردادن جمعیت الزم التعلیم (24-18 ) فاصله گرفته است. در گروه های عمده تحصیلی نیز اگرچه بیشترین تمرکز جذب دانشجو به ترتیب درگروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر، علوم پایه، پزشکی و کشاورزی - دامپزشکی بوده است، اما در مقایسه با دیگر زیر نظام های آموزشی در تامین نیاز بازار کار به نیروی انسانی متخصص اهتمام بیشتری داشته است در جذب هیات علمی، دانشگاه آزاد نسبت به کل در بازه زمانی مورد نظر از حدود 44/8 درصد به 37/4 درصد رسیده و نسبت به ارتقاء علمی اعضای هیات علمی تالش های بسیاری نموده بطوریکه در بازه زمانی مورد مطالعه سهم اعضای هیات علمی استادیار و دانشیار رشد چشمگیری داشته است و از مرتبه علمی مربی به استادیار رسیده است.

نویسندگان

سیمابوذری
سیما بوذری

استادیارگروه برنامه ریزی ، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

مریمشهسواری
مریم شهسواری

کارشناس ارشد گروه برنامه ریزی ، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی