CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

متدولوژی نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران

عنوان مقاله: متدولوژی نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران
شناسه (COI) مقاله: THCD06_011
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا موسی خانی - کارشناس ارشد رشته برنامه رزی درسی،کارشناس آموزش تخصصی سازمان انتقال خون ایران
مریم زادسر - دانشیار،عضوهئیت علمی موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب وعلوم انتقال خون ،مدیر آموزش های کوتاه مدت سازمان انتقال خون ایران
اباصلت خراسانی - دانشیار،عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نسرین وفایی - پزشک عمومی ،کارشناس پژوهش سازمان انتقال خون ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران طی سال1396 تا 1397 انجام گرفته است درپژوهش حاضرازروش گردآوری اطلاعات مبتنی بر الگوی نیازسنجی دیکوم و استاندار مهارت به صورت تکمیل ابزار کار وکارگاهی استفاده شد جامعه آماری مورد پژوهش در این مطالعه شامل 100)کارشناس خبره 60 مدیر-4 معاون) از پرسنل ستادی وادارت کل سازمان انتقال خون می باشند. ابزار بکار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد در این پژوهش ابتدا به تهیه و تدوین ابزار کار و دستورالعمل تکمیل آن پرداخته شد. عناوین مشاغل تخصصی موجود در چارت سازمانی در ادارات کل مشخص گردید . چندین کارگاه آموزشی جهت تکمیل ابزار کار تشکیل گردید و ابزار کار توسط کارشناسان خبره هر شغل تکمیل شد . ابزار کار تهیه شده پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها ، به تعریف شغل پرداخته و پس از آن به مشخص کردن وظایف اصلی در آن شغل پرداخته شد ومتناسب با آن به آنالیز وظایف اصلی به وظایف فرعی ، فعالیت ها واقدامات پرداخته شد سپس در همین قسمت به تعیین میزان ضرورت و اهمیت ، فراوانی وتکرار ،سطح یادگیری، و مدت زمان انجام وظایف پرداخته شد واز امتیاز دهی به این ویژگی ها امتیاز نهائی به دست آمد و بر اساس این امتیازات به اعلام سطوح شایستگی ،سطح برگزاری دوره ها وهمچنین اولویت برگزاری دوره ها پرداخته شد در مرحله بعدبه تدوین شایستگی های شغلی متناسب با هر وظایف و سطوح حیطه ( دانشی ، مهارتی و نگرشی ) متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و محتوای آموزشی و اهداف رفتاری متناسب با هروظیفه نیز در این قسمت مشخص گردید ودر نهایت با توجه به هریک از وظایف و شایستگی ها به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی و همچنین نوع برگزاری دوره ها ، ساعت ، نحوه برگزاری وهمچنین سطح دوره کارکنان فنی ادارات کل پرداخته شد. سپس فرم های تکمیل شده توسط کارشناسان خبره جهت تائید مدیران این مشاغل در ادارت کل ارسال گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت پس از اصلاحات مرتبط در این زمینه فرم های تکمیل شده مورد تائید مشاور طرح قرارگرفت وتاآنجایی که امکان داشت با استانداردهای جهانی نیز تطابق داده شد طی برگزاری جلسات متعدد با معاونت های اصلی سازمان کلیه فرم های تکمیل شده در معاونت های مختلف مورد نقد وبررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات در نهایت فرم ها درکمیته ارزیابی متشکل از افراد کلیدی سازمان مورد نقد وبررسی و تائید نهائی قرار گرفت . نتایج×به×دست×آمده×از×پژوهش× حاضر11× عنوان شغل د رحوزه تضمین کیفیت 16 عنوان شغل در حوزه معاونت فنی وفن آوری های نوین و20عنوان شغل در حوزه اهدا کنندگان احصا گردید .

کلمات کلیدی:
نیاز آموزشی: نیاز آموزشی آندسته از نیازهایی است که از طریق آموزش قابل رفع هستند .اینگونه نیازها تنها در حوزه دانشی، مهارتی ونگرشی مطرح می شوند . (عباس زادگان ،ترک زاده (1386نیازسنجی آموزشی :نیازسنجی آموزشی عبارت است از تشخیص خلاء ها وکاستی ها در یادگیری و تعیین ضرورتهای آموزشی بر اساس آنها (5)نیازسنجی به یک فرآیند یا جریان اشاره دارد که نتیجه آن عبارت است از مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند وباید برای کاهش وبرطرف نکودن آن اقدامات اساسی صورت پذیرد.(فتحی واجارگاه ،(1375دیکوم: Dacum کلمه ای است که از حروف اول عبارتDevel opi ng×A×Cur r i cul um اقتباس شده است وبه معنای تدوین یک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/970263/