تاثیرنوآوری بر استراتژی های رقابتی و تاثیر استراتژی های رقابتی بر بقای کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs) در بحران های اقتصادی (مطالعه موردی: SMEهای شهرستان ری)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM01_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

کسب و کارهای کوچک و متوسط(SME) که شمار آنها در اقتصاد هر کشور تا 95 % کل بنگاه ها را تشکیل می دهد، در بحران های اقتصادی به جهت محدودیت منابع مالی، آسیب پذیرترند.از این جهت هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه نوآوری با استراتژی های رقابتی و رابطه ی این استراتژی ها با بقای SMEها به ویژه در بحران های اقتصادی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه SMEهای مستقر در شهرستان ری هستند که مالک یا یکی از مدیران ارشد، میانی یا صف هریک از آنها به نمایندگی به پرسشنامه ارائه شده پاسخ دادند. از آنجا که شمار کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان ری(با تعریف متعارف از آنها در اقتصاد ایران) در زمان تحقیق بالغ بر 3000 واحد است، نمونه به پیشنهاد فرمول کوکران به حجم 341 در نظر گرفته شده و به روش تصادفی ساده و با رعایت شانس برابر برای اعضای جمعیت آماری انجام گردید..ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه ی مبتنی بر طیف پنج سطحی لیکرت که روایی آن به روش تحلیل محتوا احراز شده و پایایی آن نیز از طریق پیش سنجی و محاسبه ی آلفای کرونباخ و نیل به مقادیر رضایت بخش برای آلفا در هریک از ابعاد آن، مورد تایید قرار گرفت.نتایج تحقیق بر همبستگی مثبت نوآوری و استراتژی های تمایز و رهبری هزینه ها و نیز تاثیر مثبت این استراتژی ها بر بقای SME ها در بحران های اقتصادی صحه گذاشت اما همبستگی مثبت و معنی داری بین نوآوری و استراتژی تمرکز و نیز بقای SME ها یافت نشد.

کلیدواژه ها:

نوآوری ، استراتژی های رقابتی ، کسب و کارهای کوچک و متوسط(SME)

نویسندگان

علی محمد نصیریان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت استراتژیک)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

محمد مهدی واسعی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی )،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران