اولویت بندی استقرار نظام مدیریت بازرسی جوش سبز با رویکرد QFD

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 705

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI20_037

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

مدیریت بازرسی جوش سبز به استفاده از رویه های بازرسی به منظور استفاده پایدار از منابع و جلوگیری از آسیبهای زیست محیطی ·اشاره دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رویه های بازرسی جوش سبز بر عملکرد زیست محیطی صنعت جوش و بازرسی است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت بازرسی جوش سبز بر مبنای سیستمهای مدیریت منابع انسانی و نیازهای صنعت جوش و بازرسی است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی و از حیث زمانی مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبزاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازرسین شرکت فنی مهندسی است. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای مدیریت بازرسی جوش سبز عبارت است از تجزیه و تحلیل، طراحی شغل و شرح شغل بازرسی جوش سبز، جبران خدمت سبز، گزینش و استخدام سبز، ارزیاب ی عملکرد سبز، آموزش سبز و مدیریت ایمنی و بهداشت سبز. مدیریت بازرسی جوش سبز با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریت بازرسی جوش سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعالان و سرمایهگذاران فراهم میآورد تا با مشارکت در این برنامه ها ضمن بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاستهای توسعه پایدار رابطه ای سودمند را برای خود خلق نمایند. یافته های پژوهش نشان میدهد که مهمترین الزامات نظام بازرسی جوش سبز را می توان به ترتیب در دانش- نگرش و مهارت، کیفیت خدمات بازرسی، اقدامات ایمنی، رازداری، استقلال و بیطرفی، توجهات زیست محیطی، قیمت مناسب خدمات بازرسی و پاسخگویی سریع جستجو نمود. همچنین یافته ها حاکی از آن است که استقرارسیستم مدیریت محیط زیستISO14001بیشترین اهمیت را در صنعت سبز دارد و اولویت نخست صنعت جوش و بازرسی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

بازرسی جوش ، مدیریت سبز ، صنعت جوش و بازرسی.

نویسندگان

نازیلا ادب آوازه

رییس کمیته انتشارات انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

مهرزاد نوابخش

دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

عبدالوهاب ادب آوازه

رییس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،

افشین خیام

مدیر تضمین کیفیت شرکت ناظران یکتا،

احمدرضا وکیلی

بازرس فنی مخازن تحت فشار شرکت ناظران یکتا