بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB03_020

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکردمی باشد. به این منظور بر اساس مدل شه طبقه بندی سه گانهای از میزان توانایی، میزان اختیارات و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران مالی و کارشناسان مالی شهرداری شهر یاسوج می باشند. لذا کلیه جامعه آماری( 78 نفر) به عنوان نمونه آماری اتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. روایی پرسشنامه از طریق خبرگان و تائید نهایی استاد راهنما و پایایی پرسشنامه ( 877% ) را با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تائید واقع گردید. در این پژوهش دادهها به کمک نرمافزار SPSS و از ازمون ضریب همبستگی در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد در شهرداری شهر یاسوج تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

پیاده سازی سیستم بهای تمام شده ، بودجه ریزی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد

نویسندگان

فریبرز عوض زاده فتح

گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج ، ایران

زهرا مرادی

گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج ، ایران