بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی:مطالعه موردی کشور ایران بااستفاده از داده های سری زمان سالهای 2015 - 1989

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF04_025

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

سلامت به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ و توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی میشود. سلامت و بهداشت مناسب موجب تندرستی و افزایش توان بالقوه و بالفعل نیروی کارشده؛ که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی میگردد. سلامت بهصورت مستقیم با افزایش ذخیره ی سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ی ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی تاثیر شاخصهای سلامت بر رشد اقتصادی ایران در فاصله زمانی ) 2015 - 1989 ( با استفاده از مدل سری های زمانی پرداخت است. برای اندازه گیری متغیر سلامت از شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده گردید. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان میدهد که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان که نشاندهنده توسعه یافتگی سلامتی است، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشتهاند.

نویسندگان

سیدمحمدمنیر انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد