بررسی تاثیر پارامترهای پالس بر رفتار خوردگی و مورفولوژی نانوکامپوزیت SiC -Zn و 2TiO -Zn تولید شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_405

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

پوشش های نانوکامپوزیتی 2TiO-Z2 و Zn-SiC,Zn-TiO2 به روش رسوب دهی الکتریکی جریان پالسی از یک حمام پایه سولفاتی تهیه شدند. در این روش، پارامترهای فرکانس و چرخه ی کاری مورد برر سی قرار گرفتند. مورفولوژی این پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص خورد گی آنها توسط آزمون پلاریزاسیو ن پتانسیودینامیک و در محلول 1M NaCl مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش فرکانس از 10 تا 100 هرتز در پوشش Zn-TiO2 درصد حجمی ذرات رسوب کرده در داخل پوشش افزایش پیدا می کند در حالی که در پوشش Zn-SiC ، درصد حجمی ذرات رسوب کرده در داخل پوشش ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. در پوشش Zn-TiO2 با افزایش چرخه کاری از 10 تا 75 % ، ابتدا تا 50 %، درصد ذرات رسوبی کاهش و سپس مقداری افزایش پیدا می کند در حالی که در پوشش Zn-SiC با افزایش چرخه کاری از 10 تا 50 % ، درصد ذرات رسوبی افزایش و سپس از 50 تا 75 % کاهش پیدا می کند. این تغییرات در هر دو پوشش، تابع شرایط زمان روشنی و خاموشی در جریان پالس می باشد

کلیدواژه ها:

پوشش نانوکامپوزیت ، رسوب دهی الکتروشیمیایی ، نانوذرات اکسید تیتانیم 2TiO ، نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) ، جریان پالسی

نویسندگان

محمد غلیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج

محمد سجادنژاد

دکتری مهندسی مواد (استادیار)، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج

فاطمه حیدری

دکتری مهندسی مواد (استادیار)، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج

محمد علی عسکری زمانی

دکتری مهندسی مواد (استادیار)، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج