بررسی اثر هشت هفته بازی های اصلاحی بر پروترکشن کتف دختران کایفوتیک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 923

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFPN01_118

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

چکیده مقاله:

کایفوز یکی از رایج ترین ناهنجاری ها در ستون فقرات به ویژه در دختران است که می تواند بر عملکرد سایر اندام های بدن تاثیر داشته و منجر به پروترکشن کتف نیز گردد. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر اثر هشت هفته بازی های اصلاحی بر پروترکشن کتف دختران کایفوتیک می باشد. مواد و روش کار: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که درآن 30 دانش آموز دختربا دامنه سنی بین 8 - 12 سال به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. سپس به گروه تجربی 24 جلسه برنامه تمرین ( به مدت 8 هفته و در هفته 3 جلسه و هر جلسه بین 60 تا 70 دقیقه) ارائه شد. زاویه کایفوز آزمودنی ها با خط کش منعطف و انحنای کایفوز و پروتکشن کتف با خط کش دبل اسکوار اندازه گیری و ثبت شد. آنالیز داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و با نرم افزار spss نسخه 20 صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که بازی های اصلاحی موجب کاهش میزان کایفوز و متعاقبا باعث کاهش میزان پروترکشن کتف می شود. ولی در گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده نگردید ( p≤0/05 ). نتیجه گیری: نتایج حاضر از این تحقیق حاکی از آن است که بازی های اصلاحی تاثیر مثبتی بر میزان انحنای کایفوز پروترکشن کتف در دختران نوجوان دارد. بنابراین می توان انجام این تمرینات را به این گروه از افراد برای بهبود انحنای پشتی توصیه نمود.

نویسندگان

زهرا عربشاهی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

علیرضا رحیمی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

یحیی سخنگویی

استادیار و عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی