بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_005

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

واژه احسان و محسنین در قرآن کریم به صورت فراوان به کاررفته است، تا حد6ی که از مشتقات ریشه اصلی این واژه (ح س ن) جمعا194 0 کلمه در قالب 28 شکل مختلف، بهکاررفته است. راغب اصفهانی در مفردات میگوید: احسان چیزی برتر از عدالت است زیرا عدالت این است که انسان آنچه بر عهده اوست بدهد و آنچه متعلق به او است بگیرد. ولی احسان این است که انسان پیش ازآنچه وظیفه او است؛ انجام دهد و کمتر ازآنچه حق او است بگیرد. لذا احسان و نیکوکاری به طور مطلق در این دنیا در گفتار، در عمل، در طرز اندیشه و تفکر نسبت به دوستان و نسبت به بیگانگان نتیجه اش برخورداری از پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجه نیک نخواهد داشت. در این پژوهش به بررسی احسان و نیکوکاری در منابع دینی و جایگاه آن در آرمانشهر اسلامی پرداخته میشود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. این پژوهش در پی پاسخ به سوالات ذیل است: الف) احسان و نیکوکاری در منابع دینی چگونه تبیین شده است ب) جایگاه احسان و نیکوکاری در آرمانشهر اسلامی چگونه است نتایج پژوهش نشان میدهد که به طورکلی احسان و نیکوکاری در جامعه، یکی از اصول موردتوجه همه شریعتها و سنتها به ویژه اسلام، در طول تاریخ بوده است. از دیدگاه اسلام، احسان در جامعه به دلیل اینکه زمینه های نابودی جامعه را از بین میبرد و بستری مناسب برای حیات جامعه فراهم میکند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نویسندگان

رقیه حق شناس

دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سیده سلمه بلاغی

کارشناسی ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزشوپرورش شهرستان داراب

سیدقاسم بلاغی

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرمافزار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان