CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی و مقایسه بازده کششی مدل های مختلف تراکتورهای نیوهلند در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار در شمال خوزستان

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه بازده کششی مدل های مختلف تراکتورهای نیوهلند در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار در شمال خوزستان
شناسه (COI) مقاله: NCWHS02_038
منتشر شده در دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد مهران زاده - عضو هیئت علمی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

خلاصه مقاله:
در این آزمایش بازده کششی مدل های مختلف تراکتورهای نیوهلند در اجرای شخم با گاوآهن بر گردان دار در شمال خوزستان ارزیابی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار (سه نوع یا حالت تراکتور x سه عمق شخم) در سه تکرار انجام گردید. در این آزمون تاثیر دو متغیر مستقل، یکی نوع تراکتور، شامل تراکتور TM155 در وضعیت استاندارد توصیه شده و تراکتور هیوهلند T60 90 در وضعیت عادی (بدون سنگین سازی چرخ ها) و در وضعیت سنگین سازی شده (پرنمودن چرخ ها با آب) و دیگری عمق شخم در سه محدوده 15-10 سانتی متری (سطحی)، 20-15 سانتی متری (متوسط)، 25-20 سانتی متری (عمیق) بر بازده کششی تراکتور بررسی گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که دو نوع تراکتور از نظر مصرف سوخت در شرایط شخم با عمق 25-20 و 20-15 سانتیمتر با هم اختلاف معنی داری داشتند و مصرف سوخت تراکتور نیوهلند TM155 به مراتب کمتر از تراکتور نیوهلند T6090 بود. در شرایط شخم با عمق 10-10 سانتیمتر بین دو مدل تراکتور استفاده شده تفاوت معنی داری نبود. نتایج اثر نوع مدل تراکتور بر درصد لغزش چرخ های محرک نشان داد که بین تراکتورها اختلاف معنی داری وجود داشت و میزان لغزش در تراکتور نیوهلند مدل TM155 به مراتب بیشتر از مدل T60 90 بود. اثر وضعیت چرخ ها بر درصد لغزش نشان داد که در شرایط سنگین سازی نشده درصد لغزش چرخ ها بیشتر از شرایط سنگین سازی شده بود. با افزایش عمق شخم، درصد لغزش چرخ های محرک تراکتور، روبه افزایش گذاشت. همچنین با افزایش عمق شخم نیروی مقاومت کششی افزایش یافت.

کلمات کلیدی:
تراکتور نیوهلند، درصد لغزش، عملکرد کششی، مصرف سوخت، شخم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/949631/