CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر ضد رگزایی اوژنول در حلقه آیورت موش صحرایی

عنوان مقاله: بررسی اثر ضد رگزایی اوژنول در حلقه آیورت موش صحرایی
شناسه (COI) مقاله: JR_FEYZ-19-3_003
منتشر شده در شماره 3 دوره 19 فصل در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیاندخت کوهستانیان - دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
جواد بهارآرا - استاد، مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
سعیده ظفربالانژاد - استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: رگزایی فرآیندی ضروری در تکوین محسوب می شود. اوژنول برای درمان بیماری های مختلف کاربرد فراوانی دارد. درپژوهش حاضر اثر اوژنول بر رگزایی در مدل حلقه آیورت موش صحرایی بررسی شده است.مواد و روشها: برای انجام این مطالعه تجربی ابتدا آیورت موش صحرایی در ماتریکس کلاژنی کشت داده شد و پس از مشاهده جوانه-ها نمونه ها به گروه های کنترل و تجربی (تیمار با غلظت های 1، 2، 4 و 8 میلی مولار اوژنول) تقسیم گردید؛ به طوریکه در هر غلظت سه نمونه در نظر گرفته شد. پس از طی شدن زمان 24 و 48 ساعت از انجام تیمار عکسبرداری انجام شد. و تعداد و طول انشعابات رگیتوسط نرم افزار Image J تعیین گردید. نتایج: تعداد و طول جوانه های عروقی در گروه های تجربی 2، 3 و 4 با مقادیر میانگین و انحراف معیار (1/56±171/31 میلی متر، 0/57±16/36)، (1/88±163/03 میلی متر، 1/15±11/66) و (0/59±140/35 میلی متر، 0/57±6/66) در 24 ساعت و نیز مقادیر (0/47±171/32 میلی متر، 1/15±15/33)، (0/91±134/91 میلی متر، 1/15±9/33) و (0/59±100/67 میلی متر، 1/15±2/66) در 48 ساعت بعد از تیمار با اوژنول نسبت به گروه کنترل (3/35±195/79 میلی متر، 0/57±18/66) کاهش معنی دار به صورت وابسته به دوز و زمان نشان داد (P<0/05). نتیجه گیری: اوژنول به صورت وابسته به دوز و زمان اثر مهاری بر رگ زایی در مدل حلقه آیورت موش صحرایی دارد، لذا می تواند درمطالعات مربوط به سرطان و حالات پاتولوژیک وابسته به رگ زایی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
آنژیوژنز، اوژنول، حلقه آیورت رت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/947673/