بررسی اثر گلوکز، شیر مادر و کرم لیدوکایین بر روی درد حاد ناشی از خون گیری در نوزادان ترم

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: شواهد نشان می دهد که نوزادان درد را حس می کنند و حتی ممکن است حساسیت آن ها به درد و اثرات دراز مدت ناشی از آن بیش از شیرخواران بزرگ تر باشد. شایع ترین فرآیند دردناک در نوزادان انجام خون گیری است. راه های متفاوتی برای تسکین درد حاد در نوزادان وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثر سه روش درمانی شیر مادر؛ کرم لیدوکایین و گلوکز 33 درصد در تسکین درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان ترم بستری در بیمارستان شهید بهشتی و شهید شبیه خوانی کاشان بود.مواد و روش ها : مطالعه به روش کارآزمایی بالینی روی 120 نوزاد ترم انجام شد. تمام نوزادان در شرایط بالینی پایدار و یکسانی بودند. نوزادان به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند (هر گروه 30 نفر). گروه اول (شاهد) بدون درمان خاصی تحت خون گیری قرار گرفتند. در گروه دوم پس از مصرف 2cc شیر مادر، در گروه سوم پس از مصرف 2cc محلول گلوکز 33 درصد و در گروه چهارم پس از مصرف موضعی کرم لیدوکایین خون گیری انجام شد. هم زمان با سوزن زدن امتیاز DAN و مدت زمان گریه اندازه گیری و ثبت شد. در پایان داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: زمان گریه (میانگین ± انحراف استاندارد) در چهار گروه شاهد، شیر مادر، کرم لیدوکایین و گلوکز 33 درصد به ترتیب عبارت بود از: 45/97±65/33، 35/78±48/83، 16/65±18/60 و 23/19±24/67 (p<0/0001). امتیاز DAN در چهار گروه با استفاده از آزمون کروسکال والیس مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (p<0/0001). نتیجه گیری و توصیه ها : محلول گلوکز و کرم لیدوکایین هر دو باعث کاهش شدت درد و مدت زمان گریه می شوند، البته به دلیل سالم تر بودن، محلول گلوکز توصیه می شود.

نویسندگان

الهه ملکان راد

گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نادر ممتازمنش

گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ریحانه برکتین

دانشگاه علوم پزشکی کاشان