شناسایی فاکتور بیماری زایی جدید از قارچ Cladosporium fulvum و برهمکنش آن با β-glucanase گوجه فرنگی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,203

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPC01_177

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

چکیده مقاله:

Cladosporium fulvum یک قارچ بیوتروف و عامل بیماری کپک برگی گوجه فرنگی است. این قارچ از طریق روزنه وارفضای آپوپلاست برگ شده و مولکولهای متنوعی را در این فضا ترشح میکند. برهمکنش قارچ C. fulvum و گوجه فرنگی از رابطه ژن برای ژن پیروی میکند. در برهمکنش ناسازگار، گیرنده های سلولی میزبان، مولکولهای مترشحه از قارچ را شناسایی میکند که منجر به فعال شدن سیستم دفاعی گیاه و ایجاد مقاومت میشود. درحالیکه در واکنش سازگار، گیرنده های متناظر با مولکولهای قارچ وجود ندارند و یا قادر به شناسایی آنها نمیباشند، لذا قارچ توسط سیستم دفاعی گیاه شناسایی نمی گردد و قادر به کلونیزه کردن بافت برگ میباشد . در این مطالعه با استفاده از روش پروتئومیکس، یکی از فاکتورهای بیماریزایی قارچ که با β-glucanase گیاه برهمکنش انجام میدهد شناسایی شد. بدین منظور یکی از ععه هعهث0ع80ژنهای β-glucanase که در زمان کلونیزه شدن گیاه به صورت قابل توجهی بیان میشود انتخاب گردید. ژن موردنظر جهت تولید پروتئین در قارچ Pichia pastoris کلون شد و پروتئین تولیدشده توسط Ni-NTA خالص سازی گردید. آپوپلاست برگهای کلونیزه شده 14) روز پس از مایهزنی با قارچ C. fulvum نیز جداسازی و با 20 میکروگرم پروتئین β-glucanase برهمکنش داده شد. نتایج حاصل از این برهمکنش بر روی ژل اکریل آمید و نتایج حاصل از بررسی تعیین توالی پروتئین با mass spectrophotometry نشان داد که یک پروتئین 37 کیلودالتون توصیف نشده از قارچ C. fulvum بهطور اختصاصی با β-glucanase برهمکنش داده است. بررسی بیماری زایی جدایه های قارچ موتانت نشان داد که ژن کد کننده فاکتور فوق برای بیماریزایی C. fulvum ضروری میباشد. برهمکنش این فاکتور بیماریزایی و تاثیر آن بر β-glucanase، نقش آن را در بیماریزایی قارچ بیشتر مشخص خواهد نمود. استفاده از ترکیب پروتئومیکس و ژنتیک معکوس میتواند استراتژی مناسبی در شناسایی فاکتورهای بیماریزایی باشد.

نویسندگان

منصور کریمی جشنی

گروه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

یوچیرو آیدا

سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا، کساوا، ژاپن