ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن ها ی TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 188

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJOAP-8-32_003

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن گرم منفی و عامل شایع عفونت های بیمارستانی است. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در کلبسیلا پنومونیه گزینه های درمانی را برای این باکتری محدود کرده است. هدف این تحقیق ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن های TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده ازتکنیک Real- Time PCR می باشد. روش تحقق: تعداد 50 سویه کلبسیلا پنومونیه ظرف مدت 6 ماه، از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر کرمان جمع آوری شد. ایزوله ها بر اساس تست های بیوشیمیایی موجود در سیستم API20E به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. جهت شناسایی مولکولی ژن های TEM و SHV، PCR انجام گردید. برای تعیین اثر بخشی نانو ذره آهن بر روی سویه های موردنظر، از روش براث دایلوشن طبق استاندارد CLSI استفاده و درنهایت Real- Time PCR صورت گرفت. یافته ها: در این مطالعه تعداد 46 نمونه از جدایه ها به صورت فنوتیپی مولد ESBL مثبت بودند. که 48 درصد (22 مورد) واجد ژن SHV ، 13 درصد (6 مورد) واجد ژن TEM و 39 درصد (18 مورد) دارای هر دو ژن SHV +TEM بودند. نانوذره آهن توانست بیان ژن های TEM و SHV را در کلبسیلا پنومونیه کاهش دهد. نتیجه گیری: با توجه به اثر بخش بودن نانوذرات آهن بر روی کلبسیلاهای بتالاکتاماز مثبت، می توان از نانوذره آهن بعنوان یک دوز دارویی استفاده کرد.

نویسندگان

نجمه طهماسبی

گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان ،ایران

بابک خیرخواه

استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران