بررسی رابطه فرهنگ ایمنی با مشخصات دموگرافیک تکنولوژیست های اتاق عمل در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED20_141

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مطابق با تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایمنی بیمار به معنای دور بودن وی از آسیب های بالقوه مرتبط با خدمات سلامت است. ارتقاء ایمنی بیمار همواره مسئله مورد توجه کادر درمانی و پژوهشگران بوده و راه حل های مختلفی برای آن ارائه نموده اند. فرهنگ ایمنی بیمار بر ارتقاء سطح ایمنی بیمار موثر است و ایجاد فرهنگ مثبت می تواند به پیشگیری از حوادث کمک کند. لذا با توجه به حساسیت ویژه ایمنی بیمار در اتاق عمل هدف از این پژوهش تعیین رابطه فرهنگ ایمنی بیمار با مشخصات دموگرافیک تکنولوژیست های اتاق عمل در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397 بود. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1397 بر روی 92 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل که به روش طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند انجام گردید. معیارهای ورود شامل حداقل 6 ماه سابقه کاری و داشتن مدرک حداقل کاردانی اتاق عمل یا پرستاری و معیار خروج درخواست فرد برای خروج از مطالعه و تکمیل ناقص پرسشنامه بود. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک و فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آزمون ANOVA در نرم افزار SPSSنسخه 22 انجام شد. یافته ها: طبق نتایج مطالعه % 61 زن و بقیه مرد بودند. 37 درصد دارای سابقه کاری کمتر از 10 سال 41 درصد با سابقه کاری 10 تا 20 سال و بقیه بیشتر از 20 سال بودند . میانگین درصد پاسخ مثبت به پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار 13 % 7/56 بود. بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار بیشترین درصد پاسخ مثبت مربوط به بعد درک کلی از ایمنی موجود ( (%5/73، بعد پاسخ غیر تنبیهی در مواقع رخ دادن خطا ( (%2/62 و کمترین درصد پاسخ مثبت مربوط به بعد کارتیمی بین واحدهای سازمانی((%7/26 و تناوب گزارش دهی رخدادها (%4/23) بود. بین متغیرهای دموگرافیک تنها بین سابقه کاری با فرهنگ ایمنی رابطه معناداری مشاهده شد((P=0/032 نتیجه گیری: به نظر می رسد با برنامه ریزی مناسب مدیران بیمارستانی در جهت تناوب گزارش دهی حوادث، ایجاد انگیزه برای انجام کارتیمی،ارزیابی مستمر فرهنگ ایمنی و توجه ویژه به فرهنگ سازمانی می تواند محیط بالینی امن تری برای بیماران ایجاد کند.

نویسندگان

صدیقه حنانی

عضو هیات علمی، مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

آلیس خاچیان

استادیار، مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و توانبخشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

درین نیکبخت

دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

اسماعیل تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران