رزیابی سمیت سلولی مشتقات جدید اسپایروایزواکسازولین کرومانونی بر روی رده های سلول سرطانی (MCF-7)پستان و مقایسه ی آن با داروی ضد سرطان سیس پلاتین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED20_127

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: امروزه سرطان یکی از شایع ترین و مهم ترین علل مرگ و میر در جهان به شمار می رود و یکی از عوامل موثر در ابتلا به سرطان، التهاب مزمن می باشد. در این میان سرطان پستان شایع ترین سرطان بانوان در سطح جهان است که بالاترین نرخ آن در سنین بین 35 تا 44 سال است. در حال حاضر بروز بیماری سرطان سینه در کشور ما در حال افزایش است و سرطان سینه در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته حداقل 10 سال زودتر زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی در تعریف این نوع از سرطان می توان گفت که ، سرطان پستان حاصل رشد خارج از مهار و بدخیم توده های سلول اپیتلیایی پوشاننده مجاری یا لوبول های بافت پستان در زنان (و در موارد نادر مردان) است. از طرفی دیگر مطالعات نشان داده اند التهاب پیش زمینه سرطان می باشد و بیان ژن آنزیم سیکلواکسیژناز-(COX-2 ) 2 در سلول سرطانی افزایش می یابد. در این پژوهش ترکیبات جدید اسپایروایزوکسازولین کرومانونی که مهارکننده انتخابی آنزیم COX-2 می باشند، مورد ارزیابی سایتوتوکسیسیتی assay MTT قرار گرفتند تا اثرات مهار رشد سلولی آنها بر روی رده ی سلول سرطانی MCF-7 )پستان) بررسی شود.مواد و روش ها: در این پژوهش جهت بررسی اثر سمیت سلولی ترکیبات اسپایروایزوکسازولین از روش MTT استفاده شد. در این روش رده ی سلول سرطانی MCF-7 در محیط کشت سلولی RPMI رشد داده شد و تحت تاثیر غلظت های مختلف 0.01، 0.1 ، 1، 10 و 100 میکرو مولار از مشتقات اسپایرو ایزوکسازولین کرومانونی قرار گرفتند. و ارزیابی سمیت سلولی آنها پس از 24، 48 و 72 ساعت توسط روش MTT assay انجام شد. آنالیز داده های حاصل از تست MTT ، توسط نرم افزار Graphpad PRISM ( version 6)وExellانجام شد.یافته ها: ترکیبات اسپایروایزوکسازولین کرومانونی که اثرات مهارکننده انتخابی قوی بر روی آنزیم COX-2 از خود نشان داده بودند، در این پژوهش نیز اثرات سایتوتوکسیسیتی قوی بر روی سلولهای سرطانی MCF-7 از خود نشان دادند که این اثرات با داروی ضد سرطان سیس پلاتین قابل مقایسه است. در بین مشتقات مختلف اسپایروایزوکسازولین کرومانونی، مشتق بدون استخلاف (H) اثرات بسیار بهتری را بر روی سلول های سرطانی MCF-7 نشان داد.نتیجه گیری: ترکیبات اسپایروایزوکسازولین کرومانونی می توانند کاندیداهای مناسبی جهت توسعه ترکیبات ضد سرطان پستان رده ی MCF-7 با مکانیسم مهار انتخابی آنزیمی COX-2 باشند.

نویسندگان

حانیه ولی زاده

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

زهرا خاصیان

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

هدی ابوالحسنی

مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران