بررسی وضعیت مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن درشهر سنندج درسال 1397

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED20_126

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

مصرف خودسرانه دارو به دلیل خطرات، عوارض،مرگ و میر و همچنین هزینه های بسیار سنگین آن در بودجه دارویی دولت ها، شرکت های بیمه و جمعیت عمومی از مسائل مهم به حساب می آید. با توجه به اینکه مصرف خودسرانه دارو در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران یکی از معضلات بهداشتی هست هدف مطالعه ما بررسی وضعیت مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن درشهر سنندج درسال 1397 بود.مواد وروش ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد.در این مطالعه 838 نفر از افراد مراجعه کننده به داروخانه های شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک بسته نرم افزاری SPSS20 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.نتایج:شیوع مصرف خودسرانه دارو در شهر سنندج %73.7 بود. بیشترین دسته های داروی مصرف خودسرانه به ترتیب مسکن،آنتی بیوتیک،ضدالتهاب غیر استروئیدی،سرماخوردگی و گوارشی بودند. بیشترین بیماری که باعث مصرف خودسرانه دارو شده به ترتیب سردرد، سرماخوردگی، عفونت بود. %63.1 افراد استفاده قبلی از دارو و بهبود علایم،%54.7 به علت علایم جزیی بیماری ،%53.8 دردسترس بودن هنگام نیاز %52.6 تهیه آسان دارو از داروخانه ها را علت مصرف خودسرانه دارو اعلام کرده بودند.بین مصرف خودسرانه دارو با متغیرهای شغل، سطح تحصیلات، گروهای سنی، بیماری خاص و مصرف سیگار ارتباط معنی دار داشت.((p<0.05نتیجه گیری:با توجه به مصرف بالای خودسرانه دارو در شهر سنندج لازم است برنامه های جهت آموزش و آگاهی مردم جهت مصرف خودسرانه دارو انجام شود. مصرف خود سرانه دارو یکی از نگرانی های مهم بهداشتی در جهان و از بزرگترین مشکلات اجتماعی بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف ازجمله ایران است سیاست گزاران سلامت باید ملاحظاتی انجام دهند تا مصرف خودسرانه دارو کاهش یابد .

نویسندگان

آرین آزادنیا

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

ابراهیم قادری

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

نادر اسماعیل نسب

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

کامبیز حسن زاده

مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.