تاثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI11_666

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر برخی خصوصیات رویشی گیاه همیشه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1397 انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم با غلظت 2/5 میلیمولار به همراه شاهد بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه از تیمار محلول پاشی با سیلیسیوم بدست آمد. تیمار سیلیسیوم صفات تعداد برگ و طول ریشه را به ترتیب 175و 33 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. نتایج نشان داد که تیمارهای سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم اثرات مثبت و معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشتند. با این وجود، تاثیر تیمار سیلیسیوم در مقایسه با نانوسیلیسیوم در بهبود صفات رشدی بیشتر بود.

نویسندگان

حسن بیات

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

بصیره شهرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمدحسین امینی فرد

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران