بررسی تاثیر تاثیر سلامت سازمانی بر روی اثربخشی و عملکرد سازمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE01_402

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی علی (غیر آزمایشی) و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش جامعه مورد کارکنان شهرداری محمودآباد می باشند که تعداد آنان محدود 150 نفر می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 108 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: سلامت سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. سلامت سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

اکبر بهمنی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

بابک بناساز

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور استان مازندران،ایران