اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA04_470

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

این آزمایش با هدف بررسی افزودن پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوایی شکمبه بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال انجام شد. تعداد 24 راس بز آبستن با میانگین سنی 3 سال و 3±65 کیلوگرم وزن در یک آزمایش فاکتوریل 2x2 در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت دو ماه مورد مطالعه قرار گرفت. دام ها به چهار گروه با شش تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. جیره های آزمایشی حاصل ترکیب دو سطح رازیانه (صفر و 10 گرم در روز) و دو نوع غله ذرت و جو بود که به صورت جیره کاملا مخلوط در اختیار دام ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن رازیانه و نوع دانه غلات تاثیر معنی داری بر pH شکمبه نداشت. اما افزودن رازیانه بر جمعیت پروتوزوآها اثر معنی داری داشت و موجب کاهش جمعیت آنها گردید ولی نوع غله و اثرات متقابل آن با رازیانه معنی دار نبود (P<0.05). نتایج آزمایش نشان داد که افزودن رازیانه تاثیر معنی داری را در کاهش جمعیت پرتوزوآیی شکمبه دارد.

نویسندگان

مرتضی یاری حاج عطالو

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه ارومیه

رسول پیرمحمدی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه

یونس علی علیجو

استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه

حامد خلیل وندی بهروزیار

استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه