بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن شهر سمنان 1365 تا 1395

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0002

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش بمنظور بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن شهر در شهر سمنان 1365تا 1395انجام شد.دراین تحقیق با استفاده از روشهای مقایسه ای ، توازن توسعه فیزیکی سطح شهر نشان داده شده و از روش های کمی، آمار و مدل ها برای یاری برنامه ریزان استفاده شده است .مدل مورد استفاده در تحقیق روش هلدرن و روش مجموع-حاصل ضرب وزین 3 میباشد. نتایج تحلیل هلدرن نشان داد که از سال 1365 تا سال 1395 رشد فیزیکی شهر ناشی از رشد جمعیت بوده است. این روند از 1395 ببعد روندی معکوس پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان دادگزینه رشد شهری دارای وزن کمتر از مقدار λ = 0.5 یعنی 0,46 بوده،لذا میتوان گفت رشد شهری منجربه توسعه نامتوازن وگسترش فیزیکی و کالبدی فضایی بی قواره شهر سمنان نشده است. همچنین گزینه رشد جمعیتی دارای وزن بیشتر از مقدار λ = 0.5 یعنی 0,543 بوده ، لذا میتوان گفت رشد جمعیتی منجربه توسعه نامتوازن وگسترش فیزیکی و کالبدی فضایی بی قواره شهر سمنان شده است.

نویسندگان

حمیدرضا قدس

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

عباس ارغان

دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران