بررسی توانایی کلنیزاسیون ریزوسفر خیار به وسیله دو جدایه Pseudomonas fluorescens

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 304

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA03_062

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

توانایی کلنیزه کردن ریشه گیاهان به وسیله باکتری های آنتاگونیست به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای کنترل بیولوژیک موفقمطرح است. به منظور حفاظت موثر سیستم ریشه در مقابل حمله میکروارگانیسم های بیماریزا، استرین بیوکنترلی بایستی تواناییاستقرار در ریزوسفر را داشته باشد. در تحقیق حاضر، ابتدا دو فاکتور مهم در کلنیزاسیون شامل تحرک و قدرت تشکیل بیوفیلم در دوجدایه از F117)Pseudomonas fluorescens و F133) که به عنوان باکتری های پروبیوتیک گیاهی مطرح هستند، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه توانایی کلنیزاسیون و دینامیک جمعیت دو جدایه در ریزوسفر خیار در دوره یک ماهه در شرایط گلخانه موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو جدایه از نظر حرکت های شناوری و ناگهانی و همچنین از نظر میزان تشکیل بیوفیلم تفاوتیبا هم نشان ندادند، اما جدایه F133 از نظر حرکت توده ای سریع تر از جدایه F117 می باشد. تجزیه و تحلیل الگوی کلنیزاسیون درطول دوره آزمایش نشان داد که یک هفته بعد از مایه زنی جمعیت هر دو جدایه افزایش پیدا کرده، اما بعد از آن روند نزولی پیدا کرده وبه کمتر از جمعیت اولیه رسیده است.

نویسندگان

رباب اعزازی

گروه بیماری شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکبر شیرزاد

گروه بیماریشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مسعود احمدزاده

گروه بیماری شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران