تحلیل فضایی جرایم سرقت با استفاده از رگرسیون وزن دار جغرافیایی مورد مطالعه شهر ورامین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCONF01_088

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

بزهکاری از جمله مسائل و مشکلات اکثر شهرهای امروز است و تحلیل فضایی جرائم شهری به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه، کشف کانونهای جرم خیز و در نهایت به تغییر شرایط نابهنجار کمک می نماید. ابعاد اجتماعی محیط در کنار جنبه های کالبدی جامعه مورد توجه قرار گردیده تا بتوان به هدف که ایجاد جامعه ای تاب آور است دست یافت. روش تحقیق این پژوهش از نظر روش، کمی- پیمایشی میباشد. ابعاد سنجش تابآوری در دو دسته عینی و ذهنی تقسیم شده است. در خصوص سنجش تاب آوری اجتماعی در بعد ذهنی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی و برای سنجش تاب آوری عینی اجتماعی از آمارهای موجود در طرحهای رسمی استفاده شده است. همینطور جهت سنجش تابآوری کالبدی در شاخص طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 415 نفر در نظر گرفته شده است. شاخصها از روش فازی بی مقیاس شدهاند و برای محاسبه وزن شاخصها از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. برای بررسی ارتباط تاب آوری و جرم خیزی از مدل رگرسیون وزندار جغرافیایی تحلیل شده است. نتایج یافته ها مطابق با مدل رگرسیون وزندار جغرافیایی مبنی بر وجود رابطه بین سطح تاب آوری و الگوهای سرقت را تایید میکند. این بدن معنی است که هر چه میزان تابآوری جامعه بالاتر رفته است به میزانی قابل توجهی میزان وقوع جرائم کاهشیافته است و در این بین سطح مثبت تابآوری کالبدی از تاب آوری اجتماعی تاثیر بیشتری بر میزان وقوع جرایم سرقت داشته است. بیشترین سطح رابطه تابآوری کالبدی با جرایم سرقت مغازه و در سطح تاب آوری اجتماعی بیشترین رابطه با سرقت موتورسیکلت است.

کلیدواژه ها:

رگرسیون وزن دار جغرافیایی ، جرایم سرقت ، تحلیل فضایی ، شهر ورامین.

نویسندگان

وحید عباسی فلاح

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

اسماعیل نجفی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران