بررسی توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان معجزات شهرستان زنجان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAGRP02_081

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

کارآفرینی یکی از مباحث جدید در برنامه ریزی توسعه روستایی بوده و امروزه به عنوان یک رویکرد غالب اقتصادی برای توسعه پایدار، نواحی روستایی شناخته شده است. به رغم اهمیت این موضوع و تجربه های مثبت کارآفرینی که در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده این مباحث نوپا به ویژه در ایران به دلیل فقدان مدیریت پویا تاکنون این عناصر در بخش روستایی مورد توجه قرار نگرفته است. این تحقیق با هدف بررسی توسعه کارآفرینی در دهستان معجزات استان زنجان انجام گرفت. هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل، تمام خانوارهای روستایی دهستان معجزات بوده که در طی سال های 1395 - 1390 وام و تسهیلات اشتغال زایی دریافت کرده اند بوده است. تعداد وام کارآفرینی برای خانوارهای این دهستان 131 وام اشتغال زایی بوده که حجم نمونه آن بر حسب جدول مورگان تعداد 100 نمونه به دست آمد. همچنین روایی ابزار پرسشنامه که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق استفاده شده است، 0,775 بوده است. بررسی نتایج تحقیق در مولفه های توسعه کارآفرینی که با توجه به مطالعات نظری تحقیق در سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فردی و زیرساختی بوده است نشان داد، که بین ویژگی های فردی و توسعه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است همچنین در بین مولفه های تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی بعد اقتصادی بیشتر میانگین تاثیر گذاری را بر روی توسعه کارآفرینی از نظر پاسخ دهندگان داشته است.

نویسندگان

سعید نصیری زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

حمید افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران