CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر اشتغال مادر بر افسردگی و اضطراب امتحان فرزندان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر اشتغال مادر بر افسردگی و اضطراب امتحان فرزندان
شناسه (COI) مقاله: PSYCHO05_220
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه حیدریان - عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اشتغال مادر بر افسردگی و اضطراب امتحان فرزندان است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش علی – مقایسه ای می باشد. جامعه آماری کلیه مادران شاغلدانش آموزان متوسط شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396 بود روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای استفاده گردید از نواحی سه گانه آموزش و پروش در شهر کرمانشاه، یک ناحیه را به شیوه تصادفی انتخاب گردید و سپس از دبیرستان های پسرانه ناحیه یک به طور تصادفی مدرسه حکیم نظامی انتخاب شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 100 نفر از مادران شاغل دانش آموزان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه افسردگی بک ( 1960 ) و مقیاس اضطراب امتحان باعزت و همکاران ( 1391 ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد اشتغال مادر بر افسردگی فرزندان (P=0/013) و همچنین اشتغال مادر بر اضطراب امتحان (p=0/014) تاثیر دارد. آگاه نمودن مادران شاغل و شناسایی عواملی که سبب افسردگی و اضطرابی در فرزندان آنها می شود می تواند میزان اضطراب و افسردگی در دانش آموزان را کاهش دهد.

کلمات کلیدی:
اشتغال مادر، افسردگي، اضطراب امتحان، فرزندان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/922375/