CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مقایسه ای و کیفی مو رفولوژیک و واکنش های سیتو شیمیایی سلول های خونی تاسماهیان دریای خزر با استفاده از میکروسکوپ نوری

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای و کیفی مو رفولوژیک و واکنش های سیتو شیمیایی سلول های خونی تاسماهیان دریای خزر با استفاده از میکروسکوپ نوری
شناسه (COI) مقاله: VETLAB01_462
منتشر شده در اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا مدیری - دپارتمان بیولوژی سلولی –مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شهاب الدین صافی - دپارتمان بیولوژی سلولی –مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمود بهمنی - دپارتمان بیولوژی سلولی –مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آرش چایچی نصرتی - دپارتمان بیولوژی سلولی –مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

خلاصه مقاله:
هدف: فاکتورهای هماتولوژیک به خصوص پارامترهای سلولی تاسماهیان به خوبی شناخته نشده .خصوصیات هماتولوژیک برای تعیین ویژگی های فیزیولوژیک وپاتولوژیک ماهیان استفاده می شود.مقادیر نرمال چنین شاخصه هایی که ویژه هر گونه باشد را می توا ن به عنوان راهنمای سودمندی در هم سنجی هایی که تغییرات آن ها را قابل شناسایی نموده و وابسته به دوره رشد اولیه / ویژگی های تغذیه ای و ژنتیکی و محیط زیست ماهی باشد را بشناساند.نامگذاری به کار رفته در خون شناس ماهیان همان است که در طبقه بندی سلول های خونی مهره داران به کار رفته است .با یک بررسی همه جانبه بر لکوسیت های ماهیان سلول های خونی بیشتر از گروه های لمفوسیتی /ترومبوسیتی /گرانولوسیتی و مونوسیتی اند که ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها را نیز شامل می شوند. نبود و یا کمبود برخی از گرانولوسیت ها در خون ماهیان به خوبی روشن شده است . نبودن شماری از گرانولوسیت ها و تک هسته ای ها ی میلویید ولنفویید در گسترش خون ماهیان شاید ناشی از به کارگیری رنگ های نا مناسب و یا آزمایش کنندگان نا آزموده دانست . در مهره داران پشت گرانول های تعدادی از گرانولوسیت ها در رنگ آمیزی های با پایه اتانول بسیار کمتر رنگ پذیرند.خون شناسی دامپزشکی بر پایه رنگ آمیزی های رومانوفسکی کلاسیک بنا شد و تا اریتروسیت ها و ترومبوسیت ها و لکوسیت ها را آشکار کند. اما طبقه بندی لکوسیت های ماهیان در اجرای چنین شیوه های رنگ آمیزی همواره قابل پذیرش نبوده اند. نوتروفیل ها در شماری از ماهیان یافت شده ولی در شماری دیگر تنها هتروفیل ها یافت می شوند. لکوسیت های نا بالغ هم می تواند در خون باشد. بنا بر این رنگ آمیزی های سیتو شیمیایی لکوسیت های کمیاب می تواند برای شناسایی رده های سلولی و نیای آن ها و شناسایی رده سلول ها و کار کرد آن ها در خون و بافت ها به کار برده شود. رنگ آمیزی های سیتو شیمیایی ابزار توانمندی در شناسایی ایمونولوژیک رده های سلولی که به دنبال تکامل یا رشد جانور و روند های آسیب شناختی پدیدار می گردد. ویژگی های فیلوژنتیک و عملکردی لکوسیت های ماهیان با این وجود در پرده ابهام بوده و باید مطالعات مقایسه ای بیشتری صورت گیرد. نوشته های علمی که در آن به ماهیان خاویاری دریای خزر پرداخته باشد زیاد نیست . تفاوتهای کاملا مشخصی میان گونه های ماهیان خاویاری و اجزا بدن هر یک از آن ها کشف شده است . مواد و روش کار: سلول های خونی واسطه های واکنش های دفاعی بوده و گلبول های سفید از اعضا اصلی دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی که قابل اندازه گیری بوده و تحت اثر عوامل استرس زا و ماهیان خاویاری در سنین مختلف یافت می شود. روی هم رفته هدف این پروژه به دست آوردن داده های پایه ای برای شناسایی درست و تفریقی گلبول های خونی براساس واکنش های سیتوشیمیایی و ویژگی های اختصاصی آن ها همراه با شمارش تفریقی و تخمین مقایسه ای محتویات شیمیایی گلبول های سفید و تعیین همبستگی ویژگی های سیتوشیمیایی با گروه بندی های سلولی به وسیله نمونه برداری های مناسب بوده است تا این که بتوان داده های تکمیلی را برای هم سنجی تحقیقات انجام شده بر جمعیت ماهیان خاویاری گرد آمده در جنوب دریای خزر از سال 2007 تا 2010 به انجام رساند. نتایج و بحث : نتایج به دست آمده چنان است که لکوسیت ها فعالیت های متابولیک داشته و واکنش پذیری سیتوشیمیایی دارند. چنین مقایسه ای تنها بر مبنای ویژگی های مورفولوژیک به انجام رسید. در تحقیق پیش رو باشگردهای آنزیم شناختی بافتی و سلولی برای آنالیز محتویات سیتوشیمیایی سلول ها دریافتیم که شماری از گرانول های سیتوپلاسمیک لکوسیت ها برای شماری از رنگ ها مثبت و شماری دیگر از سلول ها گرانول هایی غیر منتظره اند که آن ها نیز واکنش های مثبت دارند. نتایج نشان می دهد که چنین سلول هایی مطایق با سلول هایی همانند خود در گلبول های سفید مهره داران و پستانداران می باشند که واکنش پذیری مشابه دارند. در سایه بحث هایی که از تلاش هایی برای نگهداری جمعیت های ماهیان خاویاری به انجام م یرسد این داده ها به اطلاعات فیزیولوژیک مورد نیاز برای شناخت هر چه بیشتر گونه های ماهیان خاویاری و ویژگی خاص هر گونه می افزاید. رنگ آمیزی رومانوفسکی پنج گروه اصلی سلول را در این ماهیان نشان داد. مقادیر نرمال را پایه ای برای شناسایی و شمارش سلول های خونی و معرفی محدوده نرمال سلول های خونی که شاید در هر گونه میانگبن آن ها اختصاصی باشد به شمار می رود. در تحقیق ما تهیه نمونه خون در هر سال و فراهم سازی نتایج تفریقی برای هر دوره از نمونه برداری ها نمونه های به دست آمده توانسته است پایه ای برای راهیابی در دستیابی به اندازه و شمار و چگونگی تفریق سلول های خونی ماهیان سالم خاویاری به دست دهد. سر انجام داده های با ارزشی را می توان از خون به دست آورد که می تواند نشانگر استرس یا دگرگونی در محتویات سرمی باشد یا آن که مقادیری را معرفی کرد که نشانگر وابستگی داده ها به جنسیت ماهی باشد.در پایان ماهیان مقادیر چنان بالا یا پایینی از شمار لکوسیت ها نداشتند و در هیچ یک از آن ها مشکل کاهش شاخصه های رشد یافت نشد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/921819/