CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه ی تاثیر وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده بر تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر شیراز)

عنوان مقاله: مطالعه ی تاثیر وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده بر تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر شیراز)
شناسه (COI) مقاله: BEACONF01_080
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا باقری حقیقی - کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد زرقان

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش مطالعه ی رابطه ی وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده با تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری در شعب بانک ملی شیراز می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان و دریافت کنندگان خدمت از شعب بانک ملی در شهر شیراز می باشدکه تعداد آنها نامحدود می باشد.جهت نمونه گیری از فرمول حجم نمونه کوکران با جامعه ی نامحدود ، استفاده گردید که در نهایت تعداد 384 واحد آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر، پرسش نامه استاندارد چمویلیلوک و همکاران (2016)،می باشد .همچنین به منظور توصیف تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی و از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است که از طریق نرم افزار AMOS مورد تجریه و تحلیل قرارگرفت.پس از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق،نتایج حاکی از آن بود که وجه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر تبلیغات شفاهی و اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد .همچنین ارزش اجتماعی ادراک شده بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت اما بر تبلیغات شفاهی تاثیر مثبت ندارد.از دیگر سو ارزش اجتماعی ادراک شده و اعتماد مشتریان بر هزینه تغییر ارائه دهنده خدمات تاثیر منفی دارند.تاثیر مثبت اعتماد مشتریان بر تبلیغات شفاهی مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان،اعتماد مشتريان،هزينه تغيير ارائه دهنده خدمات،پيامدهاي رفتاري مشتريان،شعب بانك ملي شيراز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/920399/